+386 41 614 238 martin.fiser@kaizen.si

KAIZEN - začetek

Uvajanje Kaizen in Lean orodij
1.890 Mesečno
 • Uvajanje orodij 5S, Ishikawa, A3 reporting
 • Izobraževanje notranjih ekip
 • Seminar "Agilni v enem dnevu"
Vstopni

KAIZEN - projektni

Napredna uporaba orodij pri reševanju problemov
2.950 Mesečno
 • Graditev projektne skupine
 • Pregled in razvoj KPI-jev
 • Analiza proizvodnje in sugestije
Napredni

KAIZEN - Vitka proizvodnja

Uvajanje Vitke proizvodnje
7.490 Mesečno
 • Razvoj notranje ekipe
 • Realizacija pretočnosti
 • Optimizacije, implementacija orodij
odličnost

Proces uvajanja Vitke proizvodnje v podjetje

Uvajanje vitke proizvodnje v podjetje je proces, ki temelji na vpeljevanju Kaizen metodologije in orodij ter izobraževanju zaposlenih o teh orodjih. V idealnih okoliščinah in za idealno podjetje bi potek vpeljevanja Vitke proizvodnje potekal po spodnjem scenariju. Vendar niso vsa podjetja enaka, njihovi procesi in stanje organizacije so različni, zato se z vsakim podjetjem dogovorimo za individualni potek in intenzivnost vpeljevanja Vitke poizvodnje.

Največkrat se dogovorimo za izvedbo začetnih seminarjev, potem sledi analiza stanja, zatem pa definiranje in izpeljava projekta.

Cilji uvajanja Kaizen pristopa:

 1. Povečevanje konkurenčnosti podjetja skozi (ocena stroke):
 2. Zmanševanje časa priprave strojev – 66 %
 3. Skrajševanje dobavnih rokov – 56 %
 4. Čas cikla – 18 %
 5. Zmanjševanje zastojev in okvar – 52 %
 6. Zmanjševanje fizične udeležbe delavcev – 32 %
 7. Čas dela v procesu – 59 %
 8. Zmanševanje zalog – 44 %
 9. Zmanjšanje logistike/enoto – 54 %
 10. Zmanjšanje potrebnih površin za delo – 29 %
 11. Strošek slabih izdelkov – 95 %
 12. Strošek ponovnega dela – 72 %
 13. Izmet – 46 %
 14. Potrebna oprema – 34 %
 15. Zmanjšanje odsotnosti – 75 %
 16. Povečanje predlogov zaposlenih tudi do 1/mesec/zaposlenega
 17.  
 18. Projekti vključevanja vseh zaposlenih za aktivno sodelovanje v razvoju podjetja
  Cilj v podjetju je, da so zaposleni povezani s proizvodnimi procesi in da obvladujejo proizvodnjo in spremembe (inovacije, razvoj, novi pristopi, novi poslovni modeli…).
 19.  
 20. Vzpostavljanje notranjih Kaizen skupin in vodij, ki bodo nadaljevali Kaizen pristop v času po uvajanju
  Cilj projekta ni samo vzpostavitev Kaizen pristopa v podjetju, ampak tudi usposobiti ključne ljudi za upravljanje in razvoj tega procesa po začetnem obdobju uvajanja.

Potek uvajanja Kaizen pristopa:

 1. Orientacijski seminar za vodstvo družbe
  – ogled družbe in razgovor z direktorjem družbe o ciljih Kaizna v podjetju
  – dogovor z direktorjem o udeležencih vodstva na delavnici
  – izvedba ankete in osebnega telefonskega razgovora z vsemi udeleženci delavnice
  – identifikacija tem, ki jih bomo obravnavali na delavniciIzvedba delavnice:
  – predstavitev Kaizen pristopa
  – predstavitev Kaizen orodij
  – predstavitev možnosti Kaizen pristopa v reševanju tem, pomembnih za podjetje
  – določitev vodij skupin delavcev, ki bodo deležni seminarja o Kaizen pristopu
 2.  
 3. Analiza obstoječega stanja in predlogi za začetek uvajanja Kaizen pristopa
  – ogled in analiza proizvodnje
  – ogled posameznih delovnih procesov
  – analiza toka materialov skozi proizvodnjo
  – analiza toka dodane vrednosti skozi proizvodnjo
  – analiza toka informacij skozi proizvodnjo
  – analiza standardov v podjetju
  – določitev protokolov sprememb na posameznih področjih
 4.  
 5. Dnevni Kaizen
  – oblikovanje delovnih skupin
  – seznanjanje delovnih skupin z načeli Kaizna
  – vpeljevanje dnevnih rutin, povezanih s Kaiznom
  – oblikovanje delovnih skupin za kvaliteto, varnost in inovacije
 6.  
 7. Podporni Kaizen
  – oblikovanje večfunkcionalnih delovnih skupin za podporni Kaizen
  – izvajanje podpornih projektov na področju inovacij
  – usposabljanje vodij za izvajanje podpornega Kaizna
 8.  
 9. SMED projekti
  – oblikovanje delovnih skupin za izvajanje SMED projektov
  – seznanjanje vodij s principi SMED projektov
  – usposabljanje vodij za vodenje SMED projektov
  – širjenje SMED projektov po podjetju
 10.  
 11. Value Stream Mapping
  – pregled in izdelava poti materialov, procesov in informacij v podjetju
  – pregled in ocena možnosti za izboljšave (podporni Kaizen, SMED projekti)
 12.  
 13. Orodja Kaizen

– Vizualni management
– Total Flow Management
– Kanban
– Just in Time
– SMED
– 5M
– Ishikawa
– Sistem predlogov
– Value Stream Mapping
– A3 reporting
– PDCA
– Dnevni Kaizen
– Kaizen delavnice
– Timsko delo
– Andon
– Pareto analize
– Nemawashi
– SPC
– Pokayoke
– 7 potrat

 1. Vizualni management
  – vpeljava vizualnega managementa v proizvodnji
  – seznanjanje skupin s pomenom vizualnega managementa
  – definiranje Ključnih proizvodnih indeksov (KPI) in načini spremljanja
 2.  
 3. Total Flow Management
  Na podlagi predhodnih projektov dnevnega Kaizna, podpornega Kaizna, SMED in drugih orodij vzpostavljamo TFM. Kot vsa ostala orodje tudi TFM najprej vpljujemo na manjših segmentih proizvodnje in ga nato s pozitivnimi izkušnjami prenašamo na druge segmente.

 

Reference: Projekte Kaizen in vitke proizvodnje smo izvajali v podjetjih Škrlj d.o.o., Iskra Mehanizmi d.o.o., Iskraemeco d.o.o., Unior d.o.o., Roto d.o.o., Varnost Vič d.o.o., Imos d.d., Keas d.o.o., Bisnode d.o.o., Artcom d.o.o., Gorenje Surovina d.o.o., Javna razsvetljava d.o.o. in drugih.

Cena projekta: po dogovoru glede na obseg projekta